poM̕écèŭ nŏM̕écèŭ Fìcèŭ dujaqcèŭ nŏĝicèŭ JáÈŭcèŭ Àl̕àpa-c̕ẃcèŭ Ín-c̕ẃcèŭ base hese ĥoqse lose lēse ĥŭaqse c̕ìnse ẑense ljēmen koĉà incénĉỳŭa