FANDOM


M̕ÉLĪĈÈ ECÓQKO
M̕é
ĝī-min Stars and Stripes
sìn djoŭ
Old Glory
kúloŭ-e joqjoŭ
FIAV [⠅⠅⠅]
pílī 10:19
seĉí 1959-n̂ē
seĉí-n̂in Heft Robert G.
ẑoq 1960-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ
sẃjoq
tóŭ jēẑē
M̕é-koĝī ẑw lēse-ẑaqfàqin-līŝáq jeŭ base-sìn 50-e, djoŭ 13-e: 7-e ĥoqse-djoŭ-līŝáq le 6-e base-djoŭ.

Lisẃ编辑

 • Ẑoq 1891-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1896-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ, sìn jeŭ 44-e.
  M̕é (1891-07-04)

  ẑoq 1891-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1896-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ

 • Ẑoq 1896-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1908-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ, sìn jeŭ 44-e.
  M̕é (1896-07-04)

  ẑoq 1896-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1908-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ

 • Ẑoq 1908-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1912-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ, sìn jeŭ 44-e.
  M̕é (1908-07-04)

  ẑoq 1908-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1912-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ

 • Ẑoq 1912-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1959-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ, sìn jeŭ 48-e. 1912-n̂ē 6-y 24-ĥoŭ, T̕afùt̕e(Thaft)-cóqt̕óq minlin: sìn jeŭ ịko fàq-ẑaq.
  M̕é (1912-07-04)

  ẑoq 1912-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1959-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ

 • Ẑoq 1959-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1960-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ, sìn jeŭ 49-e.
  M̕é (1959-07-04)

  ẑoq 1959-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ tóŭ 1960-n̂ē 7-y 4-ĥoŭ

C̕ŏ̀-k̕ŏ́编辑

venlē:M̕é