FANDOM


Work ongoing
YNŎ ZŌĤŬĒCẂN̂Ī-GOQĤUKO
YZG
ĝī-min cờ đỏ sao vàng
ĥoq-ĝī ĥŭaq-sìn
FIAV [⠅⠅ ]
pílī 2:3
seĉí 1940-n̂ē 11-y 23-ĥoŭ
seĉí-n̂in N̂ŏ-Jeŭĵin
ẑoq 1955-n̂ē 11-y 30-ĥoŭ
sẃjoq
tóŭ jēẑē

YZG-e koĝī loŭ ĥoq, ī-līŝáq lele ĥŭaq-sìn.
Ĥoqse dēpjóŭ goqc̕écẃn̂ī; ĥŭaqse dēpjóŭ Ynŏ. Qukosìn-e qw-ko-venbi dēpjóŭ kòqn̂in, noqmin, zwpìn, cẁsevencẃ te c̕ìnn̂ē.

YZG-e ĝīcẃ
MINJOQĜĪ CÉNFÚĜĪ ĈỲNĜĪ
LO
YZG
YZG
Ynŏ-e zenmin-ĉỳndē
YZG
YZG
Ynŏ-e zenmin-héĉỳn
K̕ÒQ
YZG
YZG
Ynŏ-e zenmin-k̕òqĉỳn
Cờ đỏ sao vàng

YZG-e koĝī.Ĉỳnĝī编辑

Ynŏ zenmin-ĉỳn-e ĝīcẃ zw koĝī, ī-līŝáq le ĥŭaqse-e "QUYẾT THẮNG"(決勝, ĉy-sén). Yn̂ȳ-līŝáq, ísẁ ẑw "pi-sén".

K̕òqĉỳn编辑

Ynŏ zenmin-ĉỳn-k̕òqĉỳn-e ĝīcẃ ẑw YZĈ-e ĝīcẃ, ī-ō le ĥŭaqse-e "QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN" (軍種防空——空軍, ĉỳncóq-baqk̕òq —— k̕òqĉỳn).

K̕òqĉỳn-ĉìven编辑

YZG ĉìven

ĉìvenPjèbaq编辑

YZG-e pjèbaq

YZG-e pjèbaq [  ⠁]

YZGPB-e ĝīcẃ ẑw YZĈ-e ĝīcẃ, ī-ō le ĥŭaqse-e "BIÊN PHÒNG VIỆT NAM"(邊防越南, pjèbaq-Ynŏ).Yn̂ȳ-līŝáq, ísẁ ẑw "Ynŏ-pjèbaq".

Pìncóq-t̕òqsínljēlo编辑

YZĈPT̕-e ĝīcẃ ẑw YZĈ-e ĝīcẃ, ī-ō le ĥŭaqse-e "BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC"(兵種通信聯絡, pìncóq-t̕òqsínljēlo).

YZG-e pìncóq-t̕òqsínljēlo

YZG-e pìncóq-t̕òqsínljēlo [  ⠁]Lisẃ编辑

YMG

YMG (1945-1955) [⠅⠅⠅]C̕ŏ̀-k̕ŏ́编辑